Witaj!

Regulamin Hapel.pl
em411
Head AdministratorHead Administrator

Posty: 363
Tematy: 61
Gru 2014
779
Hufflepuff
#1
REGULAMIN

Regulamin może ulegać zmianie. Head administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania regulaminu słownie lub pisemnie, nie odnosząc się do istniejącego regulaminu. Head administrator ma kompetencje i moc ustalania, wykonywania i sądzenia jednocześnie.


I. OGÓLNE POSTANOWIENIA

[Obrazek: 3WrBieX.png]

1. Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad panujących na serwerze Minecraft, Discord i forum hapel.pl
2. Treści zawarte w regulaminie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, a ich zatwierdzenie następuje w momencie powiadomienia wszystkich użytkowników w jasny i czytelny sposób, z wyjątkiem sytuacji, w których działanie head administratora ma na celu zatrzymanie szkodliwego dla serwera procederu.
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
4. Rozpoczęcie rozgrywki na Serwerze jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad w nim omówionych.
5. Nieścisłości lub kwestie, które nie zostały poruszone w regulaminie rozstrzyga indywidualnie head administrator.
6. Zasady spisane w pod-regulaminach i innych tego typu formach nie mogą ingerować w zasady omówione w regulaminie głównym.
7. Nie zezwala się na oskarżanie osób trzecich, bez posiadania przemawiających za ich winą dowodów.
8. Wszystkie materiały tworzone przez społeczność serwera stają się jego własnością, a administracja ma prawo do ich edycji i wykorzystania w dowolnym celu.
9. Kopiowanie jakichkolwiek form pracy, których właścicielem jest zarząd hapel.pl bez ich wiedzy i zgody jest zabronione.II. KONTA

[Obrazek: 3WrBieX.png]

1. Osoba fizyczna może posiadać tylko jedno konto na forum i do 4 w grze (do tej puli nie wliczają się postacie zmarłe i zarchiwizowane). W przypadku współdzielenia komputera lub wspólnego adresu IP, należy poinformować o tym administrację w ciągu 72 godzin od rejestracji konta. W innym przypadku wszystkie konta podlegają blokadzie.
2. Główne konto w grze powinno mieć identyczną nazwę, jak to na forum i na serwerze Discord.
3. Tworzenie kont z nazwami naruszającymi normy etyczne, łamiące zasady netykiety czy też zawierające wulgaryzmy jest niedozwolone.
4. W przypadku włamań na konto z winy użytkownika, administracja nie zwraca dóbr w ten sposób utraconych, aczkolwiek ma obowiązek pomocy użytkownikowi w celu odzyskania konta.
5. Handel kontami za jakiekolwiek dobra jest zabroniony. W przypadku złamania tego punktu konto zostaje bezpowrotnie zablokowane.
6. Udostępnienie swojego konta innemu użytkownikowi jest dozwolone po wcześniejszym poinformowaniu administracji serwera. Administracja nie ponosi winy za wszelakie zmiany wprowadzone przez osobę korzystającą z konta. Gest udostępnienia konta leży tylko i wyłącznie w kwestii właściciela konta.
7. Rejestrując się na forum, użytkownik zgadza się na przetwarzanie wszelkich zamieszczonych przez niego informacji i danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, a także adresów IP do celów administracyjnych i użytkowych. Dane te nie będą przekazywane osobom ani podmiotom trzecim bez zgody użytkownika, jednak właściciel forum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne włamania skutkujące pozyskaniem tych danych przez nieuprawnione osoby.
8. W przypadku nadużyć i w innych przewidzianych prawem sytuacjach oraz na wniosek uprawnionych organów państwowych, dane osobowe mogą być przekazywane organom ścigania lub innym organom państwowym w sposób zgodny z obowiązującymi w tym okresie przepisami.
9. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie poczty elektronicznej, zawierającej ważne informacje dotyczące działań administracji na forum oraz na otrzymywanie automatycznych powiadomień generowanych przez forum.III. POSTACIE IN CHARACTER

[Obrazek: 3WrBieX.png]

1. Zakazuje się nijaczenia postaci, w tym ich charakteru, cech rdzennych i innych aspektów, których zmiana jest niemożliwa. Niektóre elementy mogą się zmienić przez silne działania In Character.
2. Tworzenie postaci, które są wiernymi kopiami innych jest niedozwolone. Dotyczy to również działania jednej postaci na korzyść drugiej, w przypadku gdy obiema postaciami steruje jedna osoba.
3. Uśmiercenie/trwałe uszkodzenie postaci innego gracza jest możliwe w momencie:
a) uzyskania zgody opiekuna ogólnego;
b) uzyskania zgody właściciela postaci;
c) uzyskania zgody 3 dowolnych administratorów będących online (dot. sytuacji nieplanowanych/wynikających z akcji);
d) w którym ów postać nie jest postacią ludzką;
e) w którym akcja dzieje się na terenie objętym zagrożeniem CK/trwałych uszkodzeń. Tj.:
- Zakazany Las;
- Komnata Tajemnic;
- Azkaban;
- Bank Gringotta (osoby z nieczystymi zamiarami);
- Departament Tajemnic (osoby z nieczystymi zamiarami);
- Rezerwat Smoków;
- Ulica Śmiertelnego Nokturnu (jedynie trwałe uszkodzenia).
f) w którym wszystkie osoby, których akcja ma dotyczyć są online.

4. Zakazuje się uśmiercania postaci, których nie ma na serwerze Minecraft/nie mogących brać czynnego udziału w akcji Roleplay.
5. Gracz posiadający zgodę na CK postaci innego gracza winień go o tym poinformować przed odegraniem akcji.
6. Zgoda na CK zawsze jest obustronna.
7. Zabrania się uśmiercania postaci dla pobocznych celów OOC, np. zmiana domu, czy zarobek. Notoryczne uśmiercanie swojej postaci (samobójstwa lub bezpodstawne wydanie zgody na śmierć swojej postaci innemu graczowi) jest karane.
8. W przypadku nadania zasadnej banicji permanentnej, gracz traci prawo do posiadanych przez niego postaci. Uprawomocnienie następuje w ciągu siedmiu dni, jeśli apelacja gracza została odrzucona w tym terminie, bądź też nie została złożona.
9. Utrata postaci na wskutek banicji permanentnej nie podlega odwołaniu.
10. Wszystkie błędy oraz wątpliwości w akcjach CK rozpatrywane są na korzyść ,,umierającego".IV. ROZGRYWKA

[Obrazek: 3WrBieX.png]

1. Gra na serwerze hapel.pl wymaga od gracza znajomości realiów świata przedstawionego w utworach J.K.R. „Harry Potter…”.
2. Zabrania się:
a) power gamingu;
b) death matchu;
c) meta gamingu;
d) bug abusingu;
e) bunny hoppingu;
f) revenge killu;
g) ninja jackingu;
h) terminatorzenia;
i) udawanego afk.

3. Zabrania się łączenia czatów IC i OOC. Niedozwolone jest również używanie emotikon na czacie IC (wyjątek stanowią emotikony konwertujące się na akcje) oraz obrażanie osób trzecich na czacie OOC.
4. Zabrania się opuszczania serwera Minecraft/afk podczas trwania wzmożonej akcji Roleplay, której uczestnikiem jest twoja postać.
5. Nie zezwala się na posiadanie zbindowanych akcji Roleplay, których podmiotem jest postać innego gracza.
6. Cofnięcie danej akcji możliwe jest za zgodą administratora lub wszystkich jej uczestników.
7. Wszystkie akcje Roleplay odgrywane muszą być na serwerze Minecraft. Odgrywanie ich na prywatnych komunikatorach nie będzie respektowane w przypadku zajścia jakiegokolwiek sporu.V. ADMINISTRACJA I POMOCNICY

[Obrazek: 3WrBieX.png]

1. W skład administracji wchodzą:
a) head administratorzy;
b) opiekunowie;
c) moderatorzy;
d) kidmoderatorzy;
e) technicy.

2. Head administrator posiada maksymalne kompetencje dotyczące wszystkich kwestii związanych z forum, serwerem Discord i serwerem Minecraft.
3. Opiekun:
a) ma prawo do wydawania zgód i regulowania niespójnych bądź wątpliwych kwestii zaliczających się do świata gry związanych z jego kategorią;
b) ma prawo do edycji i cofania akcji związanych z jego kategorią, w przypadku, w którym łamią one postanowienia lub regulamin bądź są niespójne;
c) ma prawo do organizowania akcji związanych z jego kategorią o zasięgu lokalnym, jak i globalnym. Może również zająć miejsce narratora w akcjach związanych z jego kategorią między graczami, lecz zabrania mu się podejmowania za nich decyzji;
d) ma prawo do rozstrzygania spornych akcji oraz skryptowego wykonywania działań IC związanych z jego kategorią;
e) odpowiada za swoje działania przed head administratorami;
f) ma zakaz rozdawania przedmiotów niebędących jego własnością;
g) ma zakaz wykorzystywania swoich przywilejów w celu ułatwienia gry IC;
h) ma zakaz wydawania zgód sobie i innym opiekunom. Jeśli chce takową uzyskać, winien kierować się do head administratorów.

4. Moderator:
a) ma obowiązek dbania o porządek na Serwerze;
b) ma prawo do organizowania akcji o zasięgu lokalnym i w porozumieniu z resztą administracji, o zasięgu globalnym. Może również zająć miejsce narratora w akcjach między graczami, lecz zabrania mu się podejmowania za nich decyzji;
c) ma prawo do rozstrzygania spornych akcji oraz skryptowego wykonywania działań IC;
d) ma prawo do weryfikowania podań na dorosłego oraz ucznia;
e) ma prawo do bezzwłocznego nadawania kar osobom niebędącymi członkami administracji;
f) odpowiada za swoje działania przed head administratorami;
g) ma zakaz rozdawania przedmiotów niebędących jego własnością;
h) ma zakaz wykorzystywania swoich przywilejów w celu ułatwienia gry IC.

5. KidModerator:
a) ma obowiązek dbania o porządek na Serwerze;
b) ma prawo do organizowania akcji o zasięgu lokalnym;
c) ma prawo do rozstrzygania spornych akcji oraz skryptowego wykonywania działań IC;
d) ma prawo do weryfikowania podań na dorosłego oraz ucznia;
e) ma prawo do bezzwłocznego nadawania kar osobom niebędącymi członkami administracji;
f) odpowiada za swoje działania przed moderatorami oraz head administratorami;
g) ma zakaz rozdawania przedmiotów niebędących jego własnością;
h) ma zakaz wykorzystania swoich przywilejów w celu ułatwienia gry IC.

6. Technik:
a) ma obowiązek dokonywania napraw wadliwych bądź niesprawnych skryptów;
b) ma obowiązek dbania o bezawaryjność silnika i skryptu Serwera;
c) ma prawo do wdrażania nowych skryptów i ulepszeń na Serwer;
d) odpowiada za swoje działania przed head administratorami;
e) ma zakaz rozdawania przedmiotów niebędących jego własnością;
f) ma zakaz wykorzystywania swoich przywilejów w celu ułatwienia gry IC.

7. W przypadku apelacji, prawo pierwszeństwa w kwestii jej weryfikacji ma osoba z rangą wyższą od osoby nadającej karę. Członek ekipy, który nadał karę ma za zadanie ją uzasadnić, jednak werdykt ostateczny podejmuję osoba z wyższą rangą.
8. Każdy z członków administracji posiada możliwość awansu na wyższą rangę.
9. W skład pomocników wchodzą:
a) narratorzy;
b) weryfikatorzy;
c) budowniczowie:
d) skrybowie;
e) artyści.

10. Narrator:
a) ma obowiązek regularnego organizowania akcji o zasięgu lokalnym i w porozumieniu z opiekunem narratorów, o zasięgu globalnym;
b) ma prawo do wcielania się w postacie IC;
c) odpowiada za swoje działania przed administracją;
d) ma zakaz rozdawania przedmiotów niebędących jego własnością;
e) ma zakaz wykorzystywania swoich przywilejów w celu ułatwienia gry IC.

11. Weryfikator:
a) ma obowiązek regularnego weryfikowania podań na dorosłego oraz ucznia;
b) ma obowiązek dbania o porządek w dziale podania na forum;
c) odpowiada za swoje działania przed administracją;
d) ma zakaz wykorzystywania swoich przywilejów w celu ułatwienia gry IC innemu użytkownikowi;
e) ma zakaz weryfikowania swoich podań.

12. Budowniczy:
a) ma obowiązek regularnego przyjmowania zleceń z kanału ,,zlecenia-dla-budowniczych” na serwerze Discord;
b) ma obowiązek dbania o porządek i jakość mapy
c) odpowiada za swoje działania przed administracją;
d) ma zakaz rozdawania przedmiotów niebędących jego własnością;
e) ma zakaz wykorzystywania swoich przywilejów w celu ułatwienia gry IC;
f) ma obowiązek natychmiastowego pozbycia się środków uzyskanych od gracza na budowę/remont, chyba że wykonawca prowadzi budowlaną działalność IC i dany gracz akurat skorzystał z jej usług. Wtedy budowniczy ma prawo do zatrzymania pięćdziesięciu procent zysku;
g) ma obowiązek płacenia za budowę/remont własnej nieruchomości;
h) ma zakaz rozdawania przedmiotów niebędących jego własnością;
i) ma zakaz wykorzystywania swoich przywilejów w celu ułatwienia gry IC.

13. Skryba:
a) ma obowiązek dbania o porządek na forum;
b) ma prawo do ponownego spisania wątku dotyczącego mechaniki/zasad gry, po uzgodnieniu z resztą skrybów;
c) ma prawo do prezentowania opiekunowi swoich osobistych sugestii dotyczących przepisywanego systemu;
d) odpowiada za swoje działania przed administracją.

14. Artysta:
a) ma obowiązek dbania o porządek na kanale ,,twórczość” na serwerze Discord;
b) ma obowiązek tworzenia potrzebnych grafik dla Serwera;
c) odpowiada za swoje działania przed administracją.

15. Członek administracji, narrator i budowniczy na służbie nie jest postrzegany jako postać biorąca aktywny udział w rozgrywce.
16. W przypadku nie wykonywania należycie swoich obowiązków, nadużywania uprawnień i przywilejów oraz innych pogwałceń regulaminu, członek administracji lub pomocników może zostać zdegradowany do niższej rangi lub zupełnie usunięty z jego składu.VI. WĄTKI, POSTY I WIADOMOŚCI

[Obrazek: 3WrBieX.png]

1. Temat wątku powinien jasno nawiązywać do treści w nim zawartym.
2. Zakazane jest stosowanie wulgaryzmów, treści nieetycznych czy też erotycznych oraz niezgodnych z prawem polskim.
3. Zabrania się publikowania danych osobowych bądź też naruszania jakichkolwiek sfer prywatności innych osób, bez ich wyraźnej zgody.
4. Odpowiedzi w wątku nie mogą odbiegać od jego sedna.
5. Obrażanie, prowokowanie i podjudzanie innych użytkowników jest niedozwolone.
6. Odpisywanie w zamkniętych wątkach, wznawianie zakończonych tematów czy też bezsensowne pisanie postów jest zakazane.
7. Wszystkie prywatne korespondencje są logowane, a dostęp do nich mają head administratorzy. Ujawnienie ich może nastąpić jedynie, gdy treść w nich zawarta łamie postanowienia regulaminu bądź też tuszuje konkretne aspekty.
8. Nie zezwala się na komentowanie i ocenianie cudzych podań, bez wyraźnej zgody ich autora.
9. Wątki powinny być publikowane w działach odpowiednich dla ich tematów.VII. SYGNATURY I AWATARY

[Obrazek: 3WrBieX.png]

1. Maksymalny rozmiar sygnatury wynosi 500px na 200px.
2. Maksymalny rozmiar awataru wynosi 150px na 150px.
3. Zakazuje się umieszczania w sygnaturze treści wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych oraz sprzecznych z prawem.
4. Zakazuje się umieszczania obrazków o nadmiernej ilości migających elementów.
5. Treści zamieszczone w sygnaturze powinny być estetyczne i czytelne. Niedozwolone jest tworzenie kodu HTML.VIII. PUNKTY OSTRZEŻEŃ I BANICJE

[Obrazek: 3WrBieX.png]

1. Zdobycie dziesięciu punktów ostrzeżeń skutkuje miesięczną blokadą konta na forum.
2. Punkty ostrzeżeń utrzymują się przez okres trzech miesięcy, a po nim wygasają.
3. Od nadanych punktów ostrzeżeń nie przysługuje apelacja.
4. Banicje nie podlegają uwspólnianiu, tj. banicja na serwerze Minecraft nie jest tożsama z banicją na forum i odwrotnie. Wyjątek stanowi permanentna blokada prowadzenia rozgrywki.
5. Od banicji na serwerze Minecraft przysługuje apelacja, aczkolwiek musi być ona sensowna i konstruktywna.IX. ZGODY I POWIADOMIENIA OPIEKUNÓW

[Obrazek: 3WrBieX.png]

1. Osoby chcące odgrywać postać obdarzoną genem/zarażoną wirusem:
a) metamorfomagii;
b) wężoustwa;
c) dakuwaqa;
d) daru jasnowidzenia;
e) likantropii;
f) wampiryzmu;

zobligowane są do uzyskania zgody opiekuna:
a) transmutacji (dla metamorfomagii i dakuwaqa);
b) dywinacji (dla daru jasnowidzenia);
c) czarnej magii (dla wężoustwa);
d) wampirów (dla wampiryzmu);
e) wilkołaków (dla likantropii).

2. Osoby chcące odgrywać postać:
a) mutanta;
b) mieszańca;
c) ducha;
d) stworzenia;
e) dziecka przed 11 rokiem życia;
f) archiwizowaną;
g) bez podania;
h) piątą i każdą następną;

winny uzyskać zgodę od opiekuna:
a) stworzeń (dla mutanta, mieszańca, ducha i stworzenia);
b) ogólnego (dla dziecka przed 11 rokiem życia, postaci zarchiwizowanej, bez podania i piątą i każdą następną).

3. Nauka:
a) czarnej magii;
b) animagii;
c) magii bezróżdżkowej;
d) legilimencji;
e) oklumencji;
f) zaklęć z dwiema lub trzema gwiazdkami w spisie zaklęć;
g) różdżkarstwa;

wymaga zgody opiekuna:
a) czarnej magii (dla czarnej magii);
b) transmutacji (dla animagii);
c) zaklęć (dla magii bezróżdżkowej, legilimencji, oklumencji oraz zaklęć z dwiema lub trzema gwiazdkami w spisie zaklęć);
d) artefaktów/przedmiotów (dla różdżkarstwa).

4. Bariery i zaklęcia ochronne podlegają rejestracji u opiekuna zaklęć (rzucenie zaklęcia Fideliusa również zgody).
5. Wieczyste przysięgi podlegają konieczności rejestracji u opiekuna zaklęć, a złamanie jej kończy się śmiercią postaci.
6. Rzucenie zaklęcia Imperius na ludzką postać wymaga zgody opiekuna czarnej magii. Postać rzucająca ów zaklęcie na inną, zyskuje nad nią pełną kontrolę na zasadach określonych w systemie czarnej magii (osoba działająca pod wpływem zaklęcia zobowiązana jest do wykonywania poleceń IC rzucającego).
7. Wytworzenie horkruksa wymaga zgody opiekuna czarnej magii, przy czym utworzenie takowego możliwe jest jedynie, poprzez zabicie postaci sterowanej przez gracza. Każde wskrzeszenie należy konsultować z opiekunem czarnej magii, który określi zasady utworzenia nowego ciała.
8. Stworzenie/odkrycie nowego:
a) zaklęcia;
b) eliksiru;
c) gatunku rośliny;
d) stworzenia;
e) magicznego wynalazku;
f) zaklętego przedmiotu;
g) artefaktu;
h) obiektu archeologicznego;

wymaga zgody opiekuna:
a) zaklęć (dla zaklęcia);
b) czarnej magii (dla zaklęcia czarno magicznego);
c) transmutacji (dla zaklęcia transmutacyjnego i transmutacyjnego, czarno magicznego);
d) eliksirów (dla eliksiru, eliksiru czarno magicznego i gatunku rośliny);
e) stworzeń (dla stworzenia);
f) artefaktów/przedmiotów (dla magicznego wynalazku, zaklętego przedmiotu, artefaktu i obiektu archeologicznego).

9. Zdobycie/posiadanie:
a) rzadkiego stworzenia (np. feniks);
b) artefaktu;
c) rzadkiego przedmiotu;

wymaga zgody opiekuna:
a) stworzeń (dla rzadkiego stworzenia);
b) artefaktów/przedmiotów (dla artefaktu i rzadkiego przedmiotu);
c) czarnej magii (dla insygniów śmierci i horkruksów);
d) eliksirów (dla kamienia filozoficznego).

10. Każdorazowe wygłoszenie przepowiedni wymaga zgody opiekuna dywinacji. Przepowiednie układa opiekun.
11. W momencie przekazania innemu graczowi przedmiotu, artefaktu itp., należy poinformować o tym odpowiedniego opiekuna, chyba, że w powyższych punktach postanowiono inaczej.


Head administrator Serwera:
@em411
Regulamin opracował:
@CezarSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten temat 1 gościPolskie tłumaczenie © 2007-2024 Polski Support MyBB MyBB, © 2002-2024 MyBB Group.
Theme by XSTYLED modified by Hapel Dev Team © 2015-2024.